Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Η χρηματοοικονομική συμπεριφορά στην περιοχή των Ιωαννίνων (2018): ανάλυση & ερμηνεία βάσει απόψεων των πελατών τραπεζών στην περιοχή

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κατσουλίδη, Κλεοπάτρα el
dc.date.accessioned 2019-10-21T08:23:56Z
dc.date.available 2019-10-21T08:23:56Z
dc.date.issued 2019-10-21
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10470
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χρηματοοικονομική Συμπεριφορά el
dc.subject Τραπεζικά προϊόντα el
dc.subject Τραπεζικές υπηρεσίες el
dc.subject Financial Behavior en
dc.subject Banking products en
dc.subject Banking services en
dc.title Η χρηματοοικονομική συμπεριφορά στην περιοχή των Ιωαννίνων (2018): ανάλυση & ερμηνεία βάσει απόψεων των πελατών τραπεζών στην περιοχή el
dc.title Financial behavior in Ioannina(2018): analysis & interpretation based on bank clients opinions en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α152 *
heal.classification Χρηματοοικονομική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-10
heal.bibliographicCitation Κατσουλίδη,Κ., 2019.H χρηματοοικονομική συμπεριφορά στην περιοχή των Iωαννίνων (2018): ανάλυση & ερμηνεία βάσει απόψεων των πελατών τραπεζών .Μεταπτυχιακή εργασία.Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει και να ερμηνεύσει τις απόψεις των πελατών των τραπεζών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει μία τράπεζα στη σημερινή εποχή. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από δύο μέρη, Α’ & Β’ Μέρος. Στο Μέρος Α’ γίνεται θεωρητική ανάλυση για τις συμπεριφορές των καταναλωτών στο χρηματοοικονομικό τομέα και πως αυτοί αντιδρούν την στιγμή που παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις και κατά πόσο επηρεάζονται. Επίσης, αναλύονται οι χρηματοοικονομικές εργασίες και ο ρόλος τους μέσα στην τράπεζα ώστε να μάθει το κοινό το ρόλο της καθεμίας ξεχωριστά. Τέλος, γίνεται λόγος για τους έννοιες της αποταμίευσης, της επένδυσης και της κερδοσκοπίας και επισημαίνονται οι μεταβολές στην συμπεριφορά αναφορικά με τις δύο αυτές καταστάσεις. Το Μέρος Β’ χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το « Κεφάλαιο 1» ταξινομεί τους πελάτες ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάσταση, τον επαγγελματικό τομέα και τις μηνιαίες απολαβές. Στο «Κεφάλαιο 2» αποτυπώνεται η κρίση, ο βαθμός αποδοχής και η αίσθηση ασφάλειας των καταναλωτών ανάλογα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα. Στο «Κεφάλαιο 3» δίνονται πληροφορίες για τις πηγές με τις οποίες ενημερώνονται οι καταναλωτές, για τις γνώμες του κοινού σχετικά με το προσωπικό που τους εξυπηρετεί και για την ικανοποίηση του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας. Το «Κεφάλαιο 4» εμπεριέχει πληροφορίες γενικά για την τράπεζα, για τυχόν μελλοντική συνεργασία των ερωτηθέντων με την ίδια τράπεζα, για την ικανοποίηση τους, για την ποικιλία των προϊόντων & υπηρεσιών, για τις αποδόσεις επιτοκίων, το βαθμό επίλυσης προβλημάτων, την ύπαρξη προμηθειών αλλά και για την αποστροφή των καταναλωτών ως προς τον κίνδυνο. Στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας και μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου επεξηγούμε τα συμπεράσματα που αντλήσαμε από όλη αυτή την έρευνα. el
heal.abstract The purpose of this work is to inform people about the products and services provided by a bank in today’s age. This work consists of two parts, Part A’ and Part B’. Part A’ provides a theoretical analysis of consumer behavior in the financial sector as well as how they react when making investment decisions and how they are affected. It also analyzes the financial operations and highlights their role within the bank so that the public can learn the role of each. Lastly, it gives definitions of thrift, investment and speculation and points out the behavior changes to these three economic situations. Part B’ is divided into four chapters. “Chapter 1” classifies clients by gender, age, marital status, education level, occupational status and monthly earnings. “Chapter 2” illustrates the economic crisis, the acceptance and the sense of security of consumers depending on the products and services offered by the bank. “Chapter 3” provided information about the sources that inform consumers, public opinions on the bank staff and satisfaction with the bank’s branch network.”Chapter 4 “contains general information about the bank, whether to cooperate with the same bank in the future, their satisfaction with the variety of products and services, the interest rates, the ability of problem solving, the existence of commissions and the consumer aversion in terms of risk. In the last section of the paper, after analyzing the results of the questionnaire, the conclusions we have drawn from this whole survey are being presented. en
heal.advisorName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Χύτης, Ευάγγγελος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 104 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics