Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ταραμπούκα, Άννα el
dc.date.accessioned 2016-06-08T06:56:58Z
dc.date.available 2016-06-08T06:56:58Z
dc.date.issued 2016-06-08
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/5196
dc.rights Default License
dc.subject Ελλειμματική προσοχή el
dc.subject Υπερκινητικότητα el
dc.subject ΔΕΠ-Υ el
dc.title Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016
heal.bibliographicCitation Ταραμπούκα, Α., 2016. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Η ελλειμματική προσοχή / υπερκινητικότητα είναι μια από τις πιο συχνές συμπεριφορές σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η διάγνωσή της είναι αρκετά δύσκολη, καθώς πολλές φορές τα άτομα δεν παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά της διαταραχής, αλλά μέρος αυτών. Γενικότερα, εμφανίζεται νωρίς στην αναπτυξιακή πορεία των ατόμων και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η απόσπαση προσοχής σε αυτό που πρέπει να κάνει. Για πολλούς, η ελλειμματική προσοχή / υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), θεωρείται ότι εξαπλώνεται σαν επιδημία τα τελευταία χρόνια. Τα αγόρια φαίνονται πιο επιρρεπή στην διαταραχή σε σχέση με τα κορίτσια, καθώς παρουσιάζουν πιο αντικοινωνική συμπεριφορά σε σχέση με τα κορίτσια που προσαρμόζονται πιο εύκολα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα προσπαθήσει μέσα από την έρευνά της να παρουσιάσει αρχικώς το φαινόμενο της διαταραχής της ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), και στη συνέχεια να αναλύσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαταραχής αυτής. Αρχικώς, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια γενική αναφορά της διαταραχής ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας από γενετική άποψη, την παθοφυσιολογία, την ιστορική αναδρομή και την επιδημιολογία. Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουμε εκτενέστερη αναφορά την διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής και παρορμητικότητας. Προσεγγίζοντάς της εννοιολογικά, αναφέροντας τα ήδη, και γενικά τα χαρακτηριστικά της. Στο τρίτο κεφάλαιο, οι παράγοντες και η διάγνωση της ΔΕΠΥ γίνεται πιο αναλυτική. Έτσι, παρουσιάζονται οι παράγοντες και τα διαγνωστικά κριτήρια καθώς και η διαφορική διάγνωση. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην αντιμετώπιση και τις μορφές παρέμβασης της ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας, δίνοντας στον αναγνώστη την δυνατότητα να μελετήσει τις μελλοντικές προτάσεις για αντιμετώπιση της διαταραχής αυτής. Και τέλος καταλήγοντας, παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα της έρευνας τόσο μέσα από τη θεωρητική ανασκόπηση που προηγήθηκε όσο και από τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν ως βιβλιογραφία. el
heal.abstract The attention deficit / hyperactivity disorder is one of the most common behaviors in preschool children. The diagnosis can be difficult because many times people do not show all the features of the disorder, but part of them. More generally, it occurs early in the development process of individuals and the main feature is the posting of attention to what you should do. For many, attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD), considered to be spreading like an epidemic in recent years. The boys seem more prone to disorder than girls, as they exhibit more antisocial behavior than girls who adapt more easily. This project will attempt through its investigation to initially present the phenomenon of disturbance in attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD), and then analyze the characteristics of this disorder. Initially, in the first chapter is a general statement of the disorder and attention deficit hyperactivity genetically, pathophysiology, the history and epidemiology. In the second chapter we further elaborates the disorder of inattention and impulsivity. Approaching the conceptually indicating already, and general characteristics. In the third chapter, the factors and the diagnosis of ADHD is more detailed. So, presented the factors and diagnostic criteria and differential diagnosis. The fourth chapter will refer to the address and the forms of intervention of attention deficit / hyperactivity disorder, giving the reader the opportunity to consider future proposals to deal with this disorder. And finally conclude by presenting the conclusions of research both through the theoretical review that preceded it and the scientific research and studies used as literature. en
heal.advisorName Ζακοπούλου, Βικτωρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics