Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Ιστορία και εξέλιξη της Λογιστικής επιστήμης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κωστούλη, Πανωραία el
dc.date.accessioned 2017-07-12T06:32:48Z
dc.date.available 2017-07-12T06:32:48Z
dc.date.issued 2017-07-12
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7174
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αρχαιότητα el
dc.subject Μεσαίωνας el
dc.subject Luca Paccioli el
dc.subject Απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα el
dc.title Ιστορία και εξέλιξη της Λογιστικής επιστήμης. el
dc.title History and evolution of accounting science. en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0009 el
heal.classification Λογιστική -- Πρότυπα el
heal.classification Accounting -- Standards el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017
heal.bibliographicCitation Κωστούλη, Π., 2017. Ιστορία και εξέλιξη της λογιστικής επιστήμης. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Οι αρχαίοι άνθρωποι για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις συναλλαγές με τους συνανθρώπους τους, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν γραπτά σηµεία. Για αυτό το λόγο, τα πρώτα σημεία γραφής ήταν στοιχεία που παρίσταναν είδη εµπορίου ή λογαριασµούς των συναλλαγών. Αυτό τους ώθησε να αναπτύξουν το εµπόριο (βλ. Φοίνικες), τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις διάφορες τέχνες. Παράλληλα µε την πρόοδο και την ανάπτυξη αυτή άρχισαν να χρησιμοποιούν τα µαθηµατικά και τη λογιστική, τα οποία αποτελούσαν βασικά στοιχεία για τις διάφορες εµπορικές τους συναλλαγές. Έτσι κυρίαρχο ρόλο παίρνουν οι «γραφείς» οι οποίοι παίζουν το ρόλο των λογιστών και συνέβαλλαν στην ανάπτυξη εµπορικών συναλλαγών συντάσσοντας διάφορα έγγραφα και επιλύοντας οικονοµικά ζητήµατα. Τα καθήκοντα των λογιστών ήταν ποικίλα και κάλυπταν όλες τις σύγχρονες οργανωτικές, διοικητικές και οικονοµικές αρµοδιότητες του κράτους (βλ. Μυκήνες). Στοιχεία Λογιστικής εκτός από τους προϊστορικούς χρόνους, υπάρχουν και στους ιστορικούς χρόνους στην Αίγυπτο και την Ελλάδα. Οι βάσεις για τη σύγχρονη Λογιστική τέθηκαν την περίοδο του Μεσαίωνα κατά τη διάρκεια του οποίου η μελέτη του μοναχού Λούκα Πατσιόλο βοήθησε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της λογιστικής. Από το 16ο έως το 18ο αιώνα δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές αλλά στα τέλη του 18ου και κυρίως στον 19ο αιώνα παρατηρείται άνθιση της λογιστικής. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα διαμορφώνονται νέες τάσεις και κατευθύνσεις στη Λογιστική. Αυτή πλέον δεν περιορίζεται µόνο στην εγγραφή οικονοµικών πράξεων και στον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων αλλά αποτελεί όργανο πρόβλεψης επερχόμενων καταστάσεων και βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Επιτρέπει έτσι τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στον επιχειρηματία ή CEO να λαµβάνει ορθές αποφάσεις σχετικά µε την πορεία και το µέλλον της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η Λογιστική σήµερα αποτελεί βασικό εργαλείο της αποτελεσµατικής διοίκησης, του προγραµµατισµού και του ελέγχου µιας οικονοµικής μονάδας. Λέξεις κλειδιά: Λογιστική, αρχαιότητα, μεσαίωνας, Luca Paccioli, διεθνή και ελληνικά λογιστικά πρότυπα, νέες τεχνολογίες, τράπεζες, απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα, λογιστής, φοροτεχνικός el
heal.abstract The ancient people to be able to watch the dealings with their fellows began using written signs. For this reason, the first signs were writing data types depicted trading accounts or transactions. This prompted them to develop trade (see. Phoenicians), agriculture, animal husbandry and the various arts. Along with the progress and development that began to use mathematics and accounting, which were key elements in their various commercial transactions. So take the dominant role "scribes" who play the role of accountants and contributed to the development of trade by drafting various documents and solving economic issues. The accountants tasks were varied and covered all modern organizational, administrative and financial powers of the State (see. Mycenae). Accounting data except prehistoric times, there are historic times in Egypt and Greece. The basis for modern logistic entered the Middle Ages during which the study of the monk Luca Paccioli helped greatly to the development of accounting. From the 16th to the 18th century no significant changes, but in the late 18th and especially the 19th century observed bloom of accounting. During the 20th century formed new trends and directions in Accounting. This is no longer limited to recording the transactions and the determination of results, but an instrument of anticipation of situations and the basis for budgeting. Thus allowing control of the financial situation of a company or an organization, enabling the entrepreneur or CEO to make appropriate judgments on the state and future of the enterprise or organization. The Accounting today is an essential tool of effective management, planning and control of a business unit. en
heal.advisorName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 68
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics