Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Σύστημα διασφάλισης ποιότητας και επίδραση σε εταιρείες παραγωγής κρέατος και παραγωγών.

Αποθετήριο DSpace/Manakin

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Στύλλου, Αδαμαντία el
dc.date.accessioned 2017-09-13T10:14:46Z
dc.date.available 2017-09-13T10:14:46Z
dc.date.issued 2017-09-13
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7426
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κρεατοπαραγωγή el
dc.subject Παραγωγή κρέατος el
dc.subject Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων el
dc.title Σύστημα διασφάλισης ποιότητας και επίδραση σε εταιρείες παραγωγής κρέατος και παραγωγών. el
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0354 el
heal.classification Σύστημα διασφάλισης ποιότητας el
heal.classification Κρέας -- Ποιότητα el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017
heal.bibliographicCitation Στύλλου, Αδ., 2017. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας και επίδραση σε εταιρείες παραγωγής κρέατος και παραγωγών. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας εφαρμόζονται στις εταιρείες παραγωγής κρέατος, αλλά και ποια είναι η επίδραση τους σε αυτές. Το θέμα μελετάται σε θεωρητική αλλά και εμπειρική βάση, μέσα από την μελέτη της περίπτωσης τεσσάρων επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος. Η εργασία δομείται σε έξι συνολικά κεφάλαια. Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο αναφέρεται το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία και γιατί είναι σημαντικό. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τον σκοπό της και τους επιμέρους στόχους της, τόσο για το θεωρητικό όσο και για το εμπειρικό μέρος. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια της ποιότητας και την διοίκηση ολικής ποιότητας και καταγράφει τις σημαντικότερες αρχές της. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζονται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις παραγωγής κρέατος. Το πέμπτο κεφάλαιο καταγράφει την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εμπειρική έρευνα, ενώ το έκτο παρουσιάζει και σχολιάζει τα αποτελέσματα της. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα καταγράφονται στο τέλος της παρούσας. el
heal.abstract The purpose of this study is to investigate the way in which quality assurance systems are applied to meat production companies, and their effect on them. The subject has been studied in theoretical and empirical basis, through the case study of a meat production company. The project is structured in seven chapters in total. In the first and introductory chapter we discuss the subject matter of the present work and why its importance. The second chapter describes in detail the purpose and the specific objectives for both the theoretical and the empirical part. The third chapter refers to the concepts of quality and total quality management and records the most important principles. The fourth chapter describes the quality assurance standards, that are applicable in the field of food safety, and the way in which they are applied in meat companies. The fifth chapter records the methodology has been used for the empirical research, while the sixth present and comment its results. The main conclusions are at the end of this study. en
heal.advisorName Παππά, Παρασκευή el
heal.committeeMemberName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Μηλιτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 76 el
heal.fullTextAvailability false


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ως:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα