Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Δημιουργία δοκιμασίας αξιολόγησης ακουστικής διάκρισης

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπράγκας, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2018-12-17T09:31:34Z
dc.date.available 2018-12-17T09:31:34Z
dc.date.issued 2018-12-17
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9574
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φωνολογία el
dc.subject Φωνολογική ενημερότητα el
dc.subject Ψυχομετρία el
dc.subject Δοκιμασία el
dc.subject Phonology en
dc.subject Phonology awareness en
dc.subject Psychometric assessment en
dc.subject Test en
dc.title Δημιουργία δοκιμασίας αξιολόγησης ακουστικής διάκρισης el
dc.title Creation of acoustic discrimination assessment test en
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-02
heal.bibliographicCitation Μπράγκας, Κ, 2018. Δημιουργία Δοκιμασίας Αξιολόγησης Ακουστικής Διάκρισης. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι Ηπείρου. Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.abstract Σκοπός: Η φωνολογική ενημερότητα έχει αποδειχτεί ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του λόγου αλλά και τον μεταγλωσσικών ικανοτήτων που περιλαμβάνουν το γραμματισμό. Επίσης είναι ένας πολύ αξιόλογος τρόπος ώστε να προβλέψουμε τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν αργότερα σε ένα παιδί όσον αφορά το λόγο. Γι’ αυτό και δημιουργήθηκε αυτή η δοκιμασία που ελέγχει ακριβώς αυτό για την ελληνική γλώσσα, καθώς δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Μέθοδος: Σε σύνολο 55 παιδιών, εκ των οποίων τα 25 με διαταραχή, χορηγήθηκε ένα σετ από 31 ηχηρά και 23 άηχα ζεύγη ελάχιστης ακουστικής διάκρισης, που χορηγήθηκαν σαν οπτικά αλλά και ακουστικά ερεθίσματα για την εξέταση της ακουστικής διάκρισης. Αποτελέσματα: Οι αναλύσεις έδειξαν διαφορές μεταξύ 3 κύριων παραγόντων: την ηλικία, το IQ και την παθολογία με βάση τα αποτελέσματα των παιδιών στα ερεθίσματα, ενώ δεν υπήρχε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά όταν συγκρίθηκαν τα ερεθίσματα με το φύλλο, τη χρήση μηχανής και τον ακοομετρικό έλεγχο. Επίσης φάνηκε μία καλή συσχέτιση μεταξύ των ερεθισμάτων. Συζήτηση: Τα ζεύγη που δημιουργήθηκαν και χορηγήθηκαν κρίνονται κατάλληλα για το σκοπό της δοκιμασίας, καθώς μπορούν να κάνουν τη διαφοροποίηση ενός τυπικά ανεπτυγμένου παιδιού με ένα παιδί που έχει κάποια διαταραχή. Συμπεράσματα: Η χορήγηση της δοκιμασίας μπορεί να είναι κατάλληλη για τον έλεγχο της φωνολογικής ενημερότητας σε επίπεδο φωνήματος, καθώς επίσης και στη πρόγνωση κάποιον διαταραχών που μπορεί να προκύψουν el
heal.abstract Purpose: Phonological awareness has proven to be a very important factor in the development of speech as well as metalinguistic skills that includes literacy. It is also a very valuable way to predict the problems that may arise later in child’s speech development. This is why this test has been created, in order to check precisely this factor for the Greek language. Method: A total of 55 children, of whom 25 with disorder, received a set of 31 voiced and 23 soundless pairs with minimal sound discrimination. Those pairs were given optically and acoustically in order to check the hearing acoustic discrimination Results: The analyses showed differences between 3 main factors: age, IQ and pathology based on children’s stimuli, while there was no statistically significant difference when comparing stimuli with sex, machine use, and audiometry. There was also found that there is a good correlation between the stimuli. Discussion: The couples, that the team created and gave, are judged suitably for the purpose of the test as they can show the discrimination between a typically developed child versus a child with a disorder. Conclusions: Assignment of the test may be appropriate in order to check the development of phonological awareness on the phonemic level, as well as it can be used for the prognosis of some disorders that may arise in the future. en
heal.advisorName Ταφιάδης, Διονύσιος el
heal.committeeMemberName Ταφιάδης, Διονύσιος el
heal.committeeMemberName Ζιάβρα, Ναυσικά el
heal.committeeMemberName Τάτσης, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 72 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics