Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Αυτισμός και σύνδρομο Asperger. (Παρουσίαση των διαταραχών και μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger) 469
Αποκατάσταση φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή 306
Δυσλεξία. Θεωρητική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 271
Λάζαρος Κουλαξίζης: Μια βιογραφική προσέγγιση 266
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία. Αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία στην πρώτη σχολική ηλικία 256
Εκπαίδευση και ένταξη παιδιών με σύνδρομο Down 245
Το παιχνίδι και η συμβολή στη προσχολική ηλικία 215
Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 8 ετών με νοητική υστέρηση. Αξιολόγηση μέσω του ερωτηματολογίου του Achenbach και παρέμβαση με εφαρμογή της μεθόδου "Πινακωτή" 205
Το παιδαγωγικό έργο του Ovide Decroly 199
Αυτισμός, σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης στον ελληνικό πληθυσμό και τρόποι παρέμβασης 199