Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Το κοινωνικό περιβάλλον και η επιρροή του στην ανάπτυξη των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ταραλά, Φρόσω Στυλιανή el
dc.contributor.author Νικάκης, Ευάγγελος el
dc.date.accessioned 2019-05-14T05:11:38Z
dc.date.available 2019-05-14T05:11:38Z
dc.date.issued 2019-05-14
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9931
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μαθησιακές δυσκολίες el
dc.subject Learning disabilities en
dc.subject Κοινωνικό περιβάλλον el
dc.subject Social environment en
dc.subject Οικογένεια el
dc.subject Family en
dc.title Το κοινωνικό περιβάλλον και η επιρροή του στην ανάπτυξη των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-09
heal.bibliographicCitation Ταραλά, Φ. & Νικάκης, Ευ., 2018, Το κοινωνικό περιβάλλον και η επιρροή του στην ανάπτυξη των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Το φαινόμενο των μαθησιακών δυσκολιών εμφανίζεται με αυξανόμενο ρυθμό, ενώ είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι δεν απασχολεί αποκλειστικά τα άτομα που τις αντιμετωπίζουν. Πιο συγκεκριμένα, επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται όπως είναι η οικογένεια, η κοινωνία ή το σχολείο. Τα προβλήματα τα οποία ακολουθούν τις μαθησιακές δυσκολίες είναι ποικίλα και μπορεί να λαμβάνουν ψυχολογικές διαστάσεις ή κοινωνικές διαστάσεις. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην κατανόηση και στην παραγωγή του λόγου (προφορικού ή γραπτού) δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με άλλο άτομα και ως εκ τούτου μόνοι τους περιθωριοποιούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιτίας των προκαταλήψεων που αντιμετωπίζουν από την κοινωνία, ενδεχομένως και το ίδιο το περιβάλλον τους να τα θέτει στο περιθώριο. Καθίσταται σαφές ότι τόσο η κοινωνία όσο η οικογένεια αλλά και το σχολείο διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ένταξη των ατόμων στην κοινωνία και στην παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Στα πλαίσια συγγραφής της παρούσας εργασίας εξετάζεται η περίπτωση της συμβολής του κοινωνικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης αποδεικνύεται ότι το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιρροής της ανάπτυξης των ατόμων και της εξάλειψης του προβλήματος των μαθησιακών δυσκολιών. el
heal.abstract The phenomenon of learning difficulties is growing, and it is useful to emphasize that it does not concern exclusively those who experience them. In particular, they affect the wider social environment in which they live and work, such as family, society or school. Problems that follow learning difficulties are varied and may take psychological dimensions or social dimensions. People with learning difficulties because of the problems they encounter in understanding and in producing speech (spoken or written) have difficulty communicating and interacting with others and therefore marginalized themselves. In some cases, because of the prejudices they face from society, and perhaps their own environment, they are marginalized. It is clear that both society as well as the family and school play a key role in integrating people into society and helping to overcome learning difficulties. In the context of writing this paper, the contribution of the social environment to the development of people with learning disabilities is examined. With the completion of this study, it turns out that the environment is an important factor in influencing the development of individuals and eliminating the problem of learning difficulties. en
heal.advisorName Χριστοδουλίδης, Παύλος el
heal.committeeMemberName Ζακοπούλου, Βικτώρια el
heal.committeeMemberName Χριστοδουλίδης, Παύλος el
heal.committeeMemberName Νάσιος, Γρηγόριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 72 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics